Γραπτες διαδικασιες

Γραπτες διαδικασιες

Γραπτές Διαδικασίες

Η ύπαρξη γραπτών διαδικασιών στο λεβητοστάσιο είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση, την ασφάλεια του προσωπικού και τη μακροζωία του εξοπλισμού. Πολλαπλοί κατασκευαστές εξοπλισμού και ελλειπείς οδηγίες αφήνουν κενά σχετικά με τη λειτουργία του συνόλου του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής ατμού. Οι γραπτές διαδικασίες παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία του ατμολέβητα και της εγκατάστασης

Καθημερινές εργασίες χειριστή

Καταγραφή των ημερήσιων καθηκόντων του χειριστή για τον χειρισμό του ατμολέβητα και του λεβητοστασίου. Ποιά έιναι τα σημαντικά σημεία, ποιοί παράμετροι θα πρέπει να μετριούνται, ανώτατα και κατώτατα όρια με τη μορφή εύχρηστων πινάκων, για εύκολη κατηγοριοποίηση και αναφορά

Οφέλη

 • Συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο χειριστή

 • Checklist ανα βάρδια

 • Αναφορά στον επιβλέποντα μηχανικό

 • Λειτουργία του εξοπλισμού εντός των προδιαγραφών

 • Πρόληψη δυσλειτουργιών ατμολέβητα

 • Έγκαιρος εντοπισμός πτώσης απόδοσης

Βιβλία ατμολεβήτων - Logbooks

Σύνταξη βιβλίων λειτουργίας και συντήρησης του ατμολέβητα. Πινακοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας και εκπομπής ρύπων και βιβλίο συμβάντων για την εύρυθμη λειτουργία και την κάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας

Οφέλη

 • Παρακολούθηση παραμέτρων λειτουργίας

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

 • Βιβλίο συμβάντων ώστε σε περίπτωση προβλήματος ή δυσλειτουργίας να υπάρχει γραπτή ενημέρωση της ιεραρχίας

Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ατμολέβητα

Κατάρτιση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης του ατμολέβητα, με λίστα αναλωσίμων, κοστολόγηση και χρονοπρογραμματισμό

Οφέλη

 • Προληπτική συντήρηση

 • Αποφυγή downtime παραγωγής

 • Μακροζωία εξοπλισμού

 • Προγραμματισμός παραγωγής

 • Έγκαιρη κοστολόγηση συντήρησης

Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης λεβητοστασίου

Κατάρτιση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης των συσκευών του λεβητοστασίου ( θερμοδοχείο/απαεριωτής/αποσκλήρηνση/συσκευές διεργασιών κ.α), με λίστα αναλωσίμων, κοστολόγηση και χρονοπρογραμματισμό

Οφέλη

 • Προληπτική συντήρηση

 • Αποφυγή downtime παραγωγής

 • Μακροζωία εξοπλισμού

 • Προγραμματισμός παραγωγής

 • Έγκαιρη κοστολόγηση συντήρησης

Οδηγίες χρήσης για ατμολέβητα - λεβητοστάσιο

Οδηγίες χρήσης (manuals) για τον ατμολέβητα και τις υπολοιπες συσκευές του λεβητοστασίου ( θερμικός απαεριωτής – συλλέκτης κ.α.). Αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας / ασφαλείας και συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού, εξειδικευμένες για τον κάθε ατμολέβητα – κομμάτι εξοπλισμού

Οφέλη

 • Συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο χειριστή

 • Checklist ανα βάρδια

 • Αναφορά στον επιβλέποντα μηχανικό

 • Λειτουργία του εξοπλισμού εντός των προδιαγραφών

 • Πρόληψη δυσλειτουργιών ατμολέβητα

 • Έγκαιρος εντοπισμός πτώσης απόδοσης

Περιεχόμενα

 • Καθημερινός χειρισμός

 • Διαδικασίες έναυσης – σβησίματος

 • Διαδικασίες ασφαλείας

 • Συντήρηση προληπτική

 • Αποθήκευση ( βραχυχρόνια – μακροχρόνια )

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων απόδοσης ( συχνά σβησίματα λόγω χαμηλής στάθμης, αφρισμός κ.α.)

Διαδικασία δοκιμών ελέγχου ατμολέβητα

Η διαπίστωση της κατάστασης ενός ατμολέβητα από πλευράς λειτουργκότητας και ασφαλείας γίνεται μέσα από συγκεκριμένους ελέγχους, πέρα από την υδραυλική δοκιμασία η οποία πιστοποιεί μόνον ότι ο ατμολέβητας…δε στάζει. Ο καθορισμός των ελέγχων διασφαλίζει την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του ατμολέβητα και αποκαλύπτει ενδεχόμενες βλάβες σε αρχικό στάδιο

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την κατάρτιση λίστας με τις ψυχρές δοκιμές ( δοκιμές σε στάση) και  τις θερμές δοκιμές ( δοκιμές σε λειτουργία ) για τη διαπίστωση της πραγματικής κατάστασης του ατμολέβητα

Οφέλη

 • Ακριβής καθορισμός διαδικασίας ελέγχου ατμολέβητα

 • Αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του ατμολέβητα

 • Συγκεκριμένος χρονοπρογραμματισμός εργασιών

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

 • Αποφυγή downtime παραγωγής

 • Αποφυγή αχρείαστων δοκιμών

 • Συγκεκριμένο κόστος δοκιμών

Παράδειγμα – Ψυχρές Δοκιμές

 • Υδραυλική δοκιμασία ( καθορισμός μεθόδου / τρόπος διεξαγωγής )

 • ΜΚΕ ( Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι ) καθορισμός τύπου ελέγχων όπως μαγνητικά-διεισδυτικά-υπέρηχος-ραδιογραφία, σε ποιά σημεία θα γίνουν, όρια αποδοχής

 • Εσωτερικός έλεγχος πιεστικού μέρους ( stress points ανάλογα με τον σχεδιασμό του ατμολέβητα, συνηθη σημεία που θα πρέπει να προσεχτούν )

 • Παχυμετρήσεις ( σημεία παχυμετρήσεων – μεθοδολογία )


Παράδειγμα – Θερμές Δοκιμές

 • Λειτουργικοί έλεγχοι ατμολέβητα ( καθορισμός ελέγχων )

 • Αλυσίδα ασφαλείας πίεσης ( καθορισμός μεθοδολογίας / όρια )

 • Αλυσίδα ασφαλείας στάθμης ( καθορισμός μεθοδολογίας / όρια )


Διάγραμμα P&ID λεβητοστασίου και δικτύου ατμού

Αποτύπωση  του δικτύου ατμού και του λεβητοστασίου σε P&ID, με αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού. Επι τόπου σήμανση κάθε εξαρτήματος ( βάνες, ατμοπαγίδες, μειωτές κ.α. ) του εξοπλισμού με μεταλλικά ταμπελάκια και αντιστοίχιση τους με το P&ID, για ταυτοποίηση / παραγγελία και επισκευή

Οφέλη

 • Άμεση εικόνα του συνόλου του εξοπλισμού

 • Ομαδοποίηση εξοπλισμού

 • Αναγνώριση βλαβών

 • Ανταλλακτικά διαθέσιμα

Διάγραμμα ροής διεργασίας με ισοζύγιο μάζας

Αποτύπωση της ροής των ρευστών ( ατμού/νερού/καυσαερίων) της διαδικασίας παραγωγής και κατανάλωσης ατμού με ισοζύγιο μάζας και ενέργειας

Οφέλη

 • Ενεργειακό ισοζύγιο διεργασίας

 • Διευρεύνηση εναλλακτικών καυσίμων ή πηγών ενεργειας

 • Αναγνώριση απωλειών

 • Καταγραφή ροής ενέργειας

 • Διευρεύνηση ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας

Κρίσιμα ανταλλακτικά ατμολέβητα - λεβητοστασίου

Σύνταξη λίστας κρίσιμων ανταλλακτικών που πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα για την αδιάλλειπτη λειτουργία του ατμολέβητα και του λεβητοστασίου. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τον καυστήρα και τον ατμολέβητα που είναι είτε δύσκολο να βρεθούν ή ειναι πιό πιθανόν να παρουσιάσουν βλάβη

Οφέλη

 • Άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

 • Αποφυγή downtime ατμολέβητα και λεβητοστασίου

 • Συγκεκριμένο κόστος προμήθειας ανταλλακτικών

 • Άνεση χρόνου προμήθειας