Λεβητοστασιο

Λεβητοστασιο

Λεβητοστάσιο

Εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την επιλογή του εξοπλισμού λεβητοστασίου

Καύσιμα - καύση

 • Γραμμές διακίνησης καυσίμων

 • Διατάξεις αποθήκευσης καυσίμων

 • Βρόγχοι καυσίμου ( diesel / μαζούτ )

 • gas trains ( Φυσικό αέριο / LPG / Βιοαέριο )

 • Καυστήρες δύο καυσίμων ( υγρό-υγρό / αέριο-υγρό / αέριο-αέριο )

 • Ταυτόχρονη καύση δύο καυσίμων

 • Ειδικά καύσιμα

Συσκευές διεργασιών

 • Ατμοδοχεία ( ταμιευτήρες ατμού )

 • Συλλέκτες ατμού ( Υψηλή/χαμηλή πίεση )

 • Δοχεία στρατσώνας

 • Flash vessels

 • Αντλητικά συγκροτήματα

 • Εναλλάκτες ( shell and tube )

Επεξεργασία νερού

 • Θερμοδοχεία

 • Θερμικοί απαεριωτές ατμοσφαιρικοί

 • Θερμικοί απαεριωτές πιεστικοί

 • Αποσκληρηντές

 • Επιτηρητές σκληρότητας