Μελετες Ατμου – Κοστολογια

Μελετες Ατμου – Κοστολογια

Μελέτες Ατμού - Κοστολόγια

Μηχανολογικές μελέτες και υπολογισμοί, για την σωστή διαστεολόγηση των δικτύων διανομής ατμού και συμπυκωμάτων. Οι υπολογισμοί κόστους αφορούν σε πραγματικές κοστολογήσεις της παραγωγής και χρήσης ατμού, λαμβάνοντας υπ’όψιν όλες τις παραμέτρους πέρα από το κόστος καυσίμου

Μελέτη δικτύου ατμού

Πλήρης μελέτη δικτύου ατμού και επιστροφών. Διαστασεολόγηση όλων των μεγεθών και προδιαγραφή υλικών και διαδικασιών

Αφορά

 • Σωληνώσεις

 • Υλικά

 • Μονώσεις

 • Διαστολές

 • Αποστραγγίσεις

 • Συγκολλήσεις

 • Στηρίγματα

 • Πλάνο Μη Καταστροφικών Ελέγχων

 • Πιστοποίηση CE κατά PED

Διαστασεολόγηση σωληνώσεων / εξοπλισμού

Υπολογισμός διαστάσεων σωληνώσεων ατμού, συμπυκνωμάτων και εξοπλισμού για το δίκτυο διανομής. Οι υπολογισμοί γίνονται ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ροή του μέσου. Πολύ μεγάλες σωληνώσεις οδηγούν σε αυξημένες ενεργειακές απώλειες και κόστος κατασκευής, ενώ πολύ μικρές σωληνώσεις έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη πτώση πίεσης που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση του εξοπλισμού

Οφέλη

 • Επιτρεπτή πτώση πίεσης στο δίκτυο

 • Σωστή λειτουργία εξοπλισμού

 • Ορθή κοστολόγηση στη φάση του σχεδιασμού

 • Αποφυγή υπερδιαστασεολόγης – μεγαλύτερης χρέωσης

 • Τυποποίηση εξοπλισμού δικτύου

 • Οικονομικότερη λειτουργία εγκατάστασης

Παράμετροι υπολογισμού

 • Παροχή / ροή ατμού

 • Παροχή / ροή συμπυκνώματος

 • Αποδεκτή πτώση πίεσης

Διάγραμμα P&ID λεβητοστασίου και δικτύου ατμού

Αποτύπωση  του δικτύου ατμού και του λεβητοστασίου σε P&ID, με αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού. Επι τόπου σήμανση κάθε εξαρτήματος ( βάνες, ατμοπαγίδες, μειτές κ.α. ) του εξοπλισμού με μεταλλικά ταμπελάκια και αντιστοίχιση τους με το P&ID, για ταυτοποίηση / παραγγελία και επισκευή

Οφέλη

 • Άμεση εικόνα του συνόλου του εξοπλισμού

 • Ομαδοποίηση εξοπλισμού

 • Αναγνώριση βλαβών

 • Ανταλλακτικά διαθέσιμα

Διάγραμμα ροής διεργασίας με ισοζύγιο ενέργειας

Αποτύπωση της ροής των ρευστών ( ατμού/νερού/καυσαερίων ) της διαδικασίας παραγωγής και κατανάλωσης ατμού με ισοζύγιο μάζας και ενέργειας

Οφέλη

 • Ενεργειακό ισοζύγιο διεργασίας

 • διευρεύνηση εναλλακτικών καυσίμων ή πηγών ενεργειας

 • Αναγνώριση απωλειών

 • Καταγραφή ροής ενέργειας

 • Διευρεύνηση ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας

Σταθμοί συλλογής συμπυκνώματος

Μελέτη και υπολογισμός σταθμών συλλογής συμπυκνώματος και προώθησης στο δίκτυο επιστροφών. Οι σταθμοί συλλογής συμπυκνώματος σχεδιάζονται για να εξυπηρετούν την προβλεπόμενη πτώση πίεσης στις βαλβίδες ελέγχου ή να εξυπηρετούν απομακρυσμένες περιοχές με χαμηλή πίεση χωρίς το απαραίτητο μανομετρικό

Οφέλη

 • Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της επιστροφής συμπυκνώματος στο κύκλωμα ατμού

 • Ορθή λειτουργία εξοπλισμού κατανάλωσης ατμού

 • Ομαλή λειτουργία δικτύου σε εφαρμογές χαμηλής πίεσης

 • Αποφυγή υδραυλικού πλήγματος

 • Σωστή αποστράγγιση σωληνώσεων και εξοπλισμού

Τύποι σταθμών συμπυκωμάτων

 • Με ηλεκτρική αντλία

 • Με αντλία συμπυκνώματος ( steam motive )

 • Με απευθείας έγχυση ατμού

Κοστολόγια ατμού

Υπολογισμός κοστολογίων παραγωγής και χρήσης ατμού, για χρήση στο κόστος ενέργειας ανά μονάδα προϊόντος. Λαμβάνονται υπ’όψιν όλοι οι πραγματικοί παράγοντες λειτουργίας της εγκατάστασης όπως καύσιμο, αναλώσιμα, προσωπικό, απόδοση, εγκαταστάσεις κ.α.

Κατηγορίες κοστολογίων

 • Κόστος καυσίμου ανα τόνο παραγόμενου ατμού

 • Κόστος νερού και αναλωσίμων ανα τόνο παραγόμενου ατμού

 • Συνολικό κόστος ανα τόνο παραγόμενου ατμού ( καύσιμο/αναλώσιμα/εργατικά/λοιπά έξοδα )

 • Κόστος λειτουργίας λεβητοστασίου ανα ημέρα

 • Κόστος downtime / ώρα

 • Συνολικό κόστος ιδιοκτησίας λεβητοστασίου / TCO (Total Cost of Ownership)

Υπολογισμός απόδοσης ενεργειακών επενδύσεων (ROI)

Ανεξάρτητοι υπολογισμοί αποσβέσεων ενεργειακών επενδύσεων, για εκτίμηση του πραγματικού οφέλους από την πραγματοποίηση τους

Παράγοντες αξιολόγησης

 • Κόστος αγοράς πάγιου εξοπλισμού

 • Κόστος εγκατάστασης

 • Κόστος λειτουργίας / συντήρησης εξοπλισμού

 • Απόδοση εξοπλισμού

 • Όφελος λειτουργίας

 • Break even point

Υπολογισμοί ( Return On Invenstment )

 • ROI εξοικονομητών

 • ROI αλλαγής καυσίμου

 • ROI αλλαγής καυστήρα

 • ROI θερμικών μονώσεων

Οφέλη

 • Ανεξάρτηση αξιολόγηση επένδυσης

 • Ρεαλιστικός προϋπολογισμός κόστους επένδυσης

Υπολογισμός απόδοσης συστήματος

Προσδιορισμός του συνολικού βαθμού απόδοσης του συστήματος ατμού, πέρα από την βαθμό απόδοσης καύσης

Υπολογισμοί

 • Βαθμός απόδοσης καύσης

 • Βαθμός απόδοσης ατμολέβητα

 • Βαθμός απόδοσης λεβητοστασίου

 • Βαθμός απόδοσης συστήματος ατμού

Υπολογισμός στρατσώνας

Υπολογισμός της συχνότητας στρατσωνισμού και του κόστους ενέργειας ανάλογα με την ποιότητα του νερού και το ποσοστό επιστροφών και ποσοτικοποίηση των δυνατοτήτων ανάκτησης

Περιλαμβάνει

 • Κύκλοι συμπύκνωσης

 • Στρατσώνα πυθμένα

 • Στρατσώνα επιφανείας

 • Υπολογισμός μάζας, θερμικής απώλειας

 • Ανάκτηση θερμικής ενέργειας