Υπηρεσιες ελεγχου

Υπηρεσιες ελεγχου

Υπηρεσίες Ελέγχου

Έλεγχος ατμολεβήτων από πεπειραμένους επιθεωρητές για διαπίστωση της λειτουργικής κατάστασης και της στατικότητας. Εντοπισμός σφαλμάτων σε αρχικό στάδιο για αποφυγή προβλημάτων κατά τη λειτουργία

Επιθεώρηση ατμολέβητα

Έσωτερικός έλεγχος του ατμολέβητα, στο πλαίσιο περιοδικής επιθεώρησης, με έμφαση στα σημεία που φορτίζονται περισσότερο κατά τη λειτουργία, ανάλογα με το σχεδιασμό και τη χρήση του ατμολέβητα

Οφέλη

 • Εξειδικευμένη γνώση ελέγχου

 • Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων

 • Πρόληψη σφάλματος κατά τη λειτουργία

 • Επιδιόρθωση σφάλματος σε αρχικό στάδιο

 • Αποφυγή downtime ατμολέβητα

Έλεγχος

 • Stress points

 • Επιφάνεια εναλλαγής ατμού – νερού

 • Ενδέτες

 • Αναμονές

 • Ειδικά σημεία ανάλογα με το σχεδιασμό του ατμολέβητα

Αξιολόγηση σχεδιασμού ατμολέβητα

Εξέταση του σχεδιασμού του ατμολέβητα και σύνταξη έκθεση καταλληλότητας για την προβλεπόμενη χρήση, χρήσιμο για παλαιούς ατμολέβητες ή για ατμολέβητες στους οποίους θα γίνουν εκτετεμένες παρεμβάσεις, όπως αλλαγή καυσίμου, χρήση βιομάζας κ.α.

Αξιολόγηση

 • Stress points

 • Διερεύνηση καταλληλότητας σχεδιασμού για την προσδοκόμενη χρήση

 • Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων στο σχεδιασμό, που χρειάζονται ειδική μέριμνα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση

 • Θάλαμος καύσης

 • Θερμαινόμενη επιφάνεια

 • Διάταξη θερμαινόμενων επιφανειών

Αντίστροφος σχεδιασμός - Reverse engineering

Αντίστροφος σχεδιασμός ατμολεβήτων, σύμφωνα με το πρότυπο κατασκευής τους, εφ’όσον δεν υπάρχει φάκελος τεκμηρίωσης

Αφορά

 • Πρότυπα EN 12953 ή TRD

 • Στατική μελέτη αντοχής

 • Σχέδιο (dwg)

 • Σχέδιο συγκολλήσεων (dwg)

Δοκιμές ελέγχου ατμολέβητα

Η διαπίστωση της κατάστασης ενός ατμολέβητα από πλευράς λειτουργκότητας και ασφαλείας γίνεται μέσα από συγκεκριμένους ελέγχους, πέρα από την υδραυλική δοκιμασία η οποία πιστοποιεί μόνον ότι ο ατμολέβητας…δε στάζει. Ο καθορισμός των ελέγχων διασφαλίζει την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του ατμολέβητα και αποκαλύπτει ενδεχόμενες βλάβες σε αρχικό στάδιο

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την κατάρτιση λίστας με τις ψυχρές δοκιμές ( δοκιμές σε στάση) και  τις θερμές δοκιμές ( δοκιμές σε λειτουργία ) για τη διαπίστωση της πραγματικής κατάστασης του ατμολέβητα

Οφέλη

 • Ακριβής καθορισμός διαδικασίας ελέγχου ατμολέβητα

 • Αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του ατμολέβητα

 • Συγκεκριμένος χρονοπρογραμματισμός εργασιών

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

 • Αποφυγή downtime παραγωγής

 • Αποφυγή αχρείαστων δοκιμών

 • Συγκεκριμένο κόστος δοκιμών

Παράδειγμα – Ψυχρές Δοκιμές
 • Υδραυλική δοκιμασία ( καθορισμός μεθόδου / τρόπος διεξαγωγής )

 • ΜΚΕ ( Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι ) καθορισμός τύπου ελέγχων όπως μαγνητικά-διεισδυτικά-υπέρηχος-ραδιογραφία, σε ποιά σημεία θα γίνουν, όρια αποδοχής

 • Εσωτερικός έλεγχος πιεστικού μέρους ( stress points ανάλογα με τον σχεδιασμό του ατμολέβητα, συνήθη σημεία που θα πρέπει να προσεχτούν )

 • Παχυμετρήσεις ( σημεία παχυμετρήσεων – μεθοδολογία )

Παράδειγμα – Θερμές Δοκιμές
 • Λειτουργικοί έλεγχοι ατμολέβητα ( καθορισμός ελέγχων )

 • Αλυσίδα ασφαλείας πίεσης ( καθορισμός μεθοδολογίας / όρια )

 • Αλυσίδα ασφαλείας στάθμης ( καθορισμός μεθοδολογίας / όρια )