ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βρείτε χρήσιμο πληροφοριακό υλικό και Εθνική Νομοθεσία σχετική με την Λειτουργία, Εγκατάσταση και παρακολούθηση ατμολεβήτων και δοχείων πίεσης στις Βιομηχανίες και Νοσοκομεία.

Στην σελίδα αυτή μπορείτε επίσης να αναζητήσετε χρήσιμα τεχνικά έντυπα τα οποία θα φανούν χρηστικά στην καθημερινή λειτουργία ενός σύγχρονου λεβητοστασίου.

1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε συγκεντρωμένη την Εθνική Νομοθεσία σχετική με την Λειτουργία, Εγκατάσταση και παρακολούθηση ατμολεβήτων και δοχείων πίεσης στις Βιομηχανίες, Νοσοκομεία και δημόσια κτίρια καθώς και ΦΕΚ σχετικά με εξοπλισμό και υποδομές σχετικά με την εγκατάσταση ατμολεβήτων.

1.1 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ – ΦΕΚ 2656/B/2012 IconPDF100
Η Εθνική νομοθεσία για την κατασκευή, έλεγχο, επανέλεγχο και εγκατάσταση των ατμολεβήτων.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ – ΦΕΚ 200/A/2012 IconPDF100
Νομοθεσία για την επίβλεψη της λειτουργίας των ατμολεβήτων καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα θερμαστών, αρχιθερμαστών.

PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE
– Κοινοτική Οδηγία 2014/68/ΕΕ για τον σχεδιασμό, κατασκευή και αξιολόγηση συμμόρφωσης για τα σταθερά δοχεία υπό πίεση με πίεση μεγαλύτερη από 0,5 bar. IconPDF100
– ΦΕΚ εναρμόνισης και προσαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2014/68/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία ΦΕΚ 2278/B/2016. IconPDF100
– ΦΕΚ εναρμόνισης και προσαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 97/23/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία. IconPDF100
– GUIDELINES FOR PED διευκρινιστικές πληροφορίες για την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας PED. IconPDF100