Συμβουλευτικη – ποιοτητα ατμου

Συμβουλευτικη – ποιοτητα ατμου

Συμβουλευτική - ποιότητα ατμού

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σωστή επιλογή ατμολέβητα, εξοπλισμού λεβητοστασίου, τη χωροθέτηση του εντός του λεβητοστασίου και την επίλυση προβλημάτων ποιότητας ατμού

Επιλογή ατμοπαραγωγού

Καθορισμός του αριθμού των ατμολεβήτων που χρειάζονται, του τύπου ατμολέβητα/ατμογεννήτριας, της δυναμικότητας, της πίεσης σχεδιασμού και του καυσίμου λειτουργίας

Οφέλη

 • Ορθή επιλογή ατμοπαραγωγών

 • Εξοικονόμηση πόρων

 • Εξοικονόμηση χώρου

 • Σχεδιασμός με βάση υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες

 • Ολιστική προσέγγιση με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις δυνατότητες της εταιρίας

Κριτήρια επιλογής

 • Συνολική απαίτηση ατμοπαραγωγής για την εγκατάσταση

 • Ταυτοχρονισμός καταναλώσεων

 • Πίεση σχεδιασμού / λειτουργίας

 • Αριθμός ατμοπαραγωγών ( πόσοι )

 • Δυναμικότητα κάθε ατμοπαραγωγού

 • Θέση ατμοπαραγωγού ( κύριος / εφεδρικός )

 • Επιλογή τύπου ατμοπαραγωγού ( ατμολέβητας / ατμογεννήτρια / ατμοδοχείο )

 • Διαθεσιμότητα / τιμή καυσίμων

 • Μελλοντικές επεκτάσεις

Επιλογή εξοπλισμού λεβητοστασίου

Η σωστή επιλογή ατμολέβητα δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα παραχθεί ατμός αποτελεσματικά, ο συμπληρωματικός εξοπλισμός του λεβητοστασίου είναι εξίσου σημαντικός. Η υπηρεσία αφορά τη διαστασεολόγηση και επιλογή του συμπληρωματικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την παραγωγή ατμού στα όρια του λεβητοστασίου

Αφορά

 • Θερμοδοχείο ( τύπος / χωρητικότητα )

 • Θερμικός απαεριωτής ( τύπος / δυναμικότητα )

 • Δεξαμενή νερού τροφοδοσίας ατμοπαραγωγών ( τύπος / χωρητικότητα )

 • Κύκλωμα καυσίμου ( διάταξη )

 • Αντλίες – τροφοδοσίας ( τύπος / δυναμικότητα )

 • Διανομέας ατμού ( τύπος / υψηλής – χαμηλής πίεσης )

 • Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενεργειας ( ανάκτηση ενέργειας από καυσαέρια κ.α. )

 • Εναλλάκτης προθέρμανσης νερού τροφοδοσίας

Οφέλη

 • Ορθή επιλογή συστήματος παραγωγής ατμού

 • Εξοικονόμηση πόρων

 • Εξοικονόμηση χώρου

 • Σχεδιασμός με βάση υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες

 • Ολιστική προσέγγιση με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις δυνατότητες της εταιρίας

Σχεδιασμός λεβητοστασίου - σωληνογραμμών

Σχεδιασμός-layout λεβητοστασίου, χωροθέτηση εξοπλισμού ατμοπαραγωγής και υποστηρικτικών δικτύων-utilities, όδευση σωληνώσεων εντός του λεβητοστασίου

Αφορά

 • Σχεδιασμός λεβητοστασίου ( ανοίγματα / πόρτες / φωτισμός / εξαερισμός / δάπεδο )

 • Σωληνώσεις ατμού

 • Σωληνώσεις νερού

 • Σωληνώσεις συμπυκνωμάτων

 • Εξαερισμός

 • Δίκτυα καυσίμων

 • Φρεάτια και κανάλια εντός του λεβητοστασίου

 • Χωροθέτηση ατμοπαραγωγών

 • Χωροθέτηση θερμοδοχείου / θερμικού απαεριωτή

 • Αγωγοί καυσαερίων

 • Σωληνώσεις στρατσωνισμού

 • Αποχετεύσεις / απομαστεύσεις

 • Υποστηρικτικά ( αέρας / ρεύμα )

Οφέλη

 • Εξοικονόμηση χώρου

 • Εργονομία χρήσης

 • Ασφάλεια

 • Σύμφωνα με τη νομοθεσία

 • Μελλοντικές επεκτάσεις

Ετοιμασία προδιαγραφών (RFQ) για ατμολέβητες

Ετοιμασία λεπτομερών προδιαγραφών ζήτησης (RFQ) για προμήθεια νέου ατμολέβητα

Οφέλη

 • Επιτάχυνση διαδικασίας επιλογής

 • Εξοικονόμηση κόστους

 • Προδιαγραφές σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της επιχείρησης

Χαρακτηριστικά

 • Παραγωγή ( πίεση / ατμοπαραγωγή / δυναμικότητα / πρότυπο κατασκευής )

 • Θερμική φόρτιση

 • Χαρακτηριστικά ( τύπος / απόδοση / σχεδιασμός / ιδιαιτερότητες )

 • Εξοπλισμός λειτουργίας ( ηλεκτρόδια / βαλβίδες )

 • Καυστήρας ( τύπος / καύσιμα / χαρακτηριστικά )

 • Επίπεδο ασφαλείας ( 24h/72h )

 • Επίπεδο αυτοματισμού ( PLC / SCADA )

 • Ενέργεια ( εξοικονομητές / προθερμαντήρες )

 • Ηλεκτρολογικός πίνακας

 • Απόδοση / κατανάλωση καυσίμου

 • FAT – Factory Acceptance Tests

 • SAT – Site Acceptance Tests

Ετοιμασία προδιαγραφών (RFQ) για εξοπλισμό λεβητοστασίου

Ετοιμασία λεπτομερών προδιαγραφών ζήτησης (RFQ) για προμήθεια εξοπλισμού λεβητοστασίου

Οφέλη

 • Επιτάχυνση διαδικασίας επιλογής

 • Εξοικονόμηση κόστους

 • Προδιαγραφές σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της επιχείρησης

Αφορά

 • Προδιαγραφές για καυστήρες ( retrofit )

 • Προδιαγραφές για θερμικούς απαεριωτές

 • Προδιαγραφές για συλλέκτες ατμού

 • Προδιαγραφές για δοχεία στρατσώνας

 • Προδιαγραφές για δίκτυα καυσίμων

 • Προδιαγραφές για εξοπλισμό ατμού ( βάνες / ατμοπαγίδες κ.α. )

 • Προδιαγραφές για ειδικό εξοπλισμό λεβητοστασίου ( ατμοδοχείο / αναγεννητής ατμού κ.α. )

Ποιότητα ατμού

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την ποιότητα του ατμού στο δίκτυο διανομής, στα σημεία κατανάλωσης ή στο δίκτυο επιστροφών-συμπυκνωμάτων. Διερεύνηση των αιτίων και πρόταση τεκμηριωμένων λύσεων

Οφέλη

 • Εξατομικευμένη επίλυση προβλημάτων

 • Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων

 • Οικονομικότερη λειτουργία εγκατάστασης

 • Απόδοση εξοπλισμού παραγωγής

Προβλήματα ποιότητας ατμού

 • Υδραυλικό πλήγμα

 • Αστάθεια στην παροχή

 • Υγρασία

 • Συμπαρασυρμός

 • Αναντιστοιχία πίεσης – θερμοκρασίας